بازديد متخصصين وزارت برق اقليم كردستان عراقاخذ تاييديه انواع محصولات سيمكو از وزارت برق اقليم كردستان عراق

با توجه به حضور سيمكو در حوزه صنعت برق اقليم كردستان عراق و داشتن نمايندگي فعال در اربيل جهت گسترش بازار هدف خود از متخصصين وزارت برق اقليم كردستان دعوت بعمل آورد تا ضمن بازديد از توانايي و امكانات سيمكو انواع محصولات را نمونه برداري و تست نمايند. با توجه به موفقيت آميز بودن كليه آزمون هاي مورد نظر ، سيمكو توانست تاييديه محصولات خود را از وزارت برق كردستان عراق كسب نمايد.