سيمكو رتبه نخست نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران 98سيمكو رتبه برتر نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران را از آن خود كرد.