كابل هاي قدرت

کابل های فوق فشار قوي

كابل هاي فوق فشار قوي داراي رنج ولتاژي 230kV الي 500kV مي باشند. در ايران، از دو سطح ولتاژ 230kV و 400kV در خطوط انتقال استفاده مي شود.

کابل های فشار قوي

كابل هاي فشار قوي داراي رنج ولتاژي 63kV الي 132kV مي باشند. اين دسته از كابل ها در انواع مس و آلومينيوم و با خاصيت ضد آب نيز توليد مي شوند.

کابل های فشار متوسط

كابل هاي فشار متوسط داراي رنج ولتاژي 6kV الي 30kV مي باشند. اين دسته از كابل ها در انواع مس و آلومينيوم به صورت تك رشته و سه رشته و با خاصيت ضد آب نيز توليد مي شوند.

کابل های فشار ضعيف

كابل هاي فشار ضعيف داراي رنج ولتاژي كمتر از 3kV مي باشند. اين دسته از كابل ها را مي توان با توجه به نوع مواد به كار رفته در عايق و روكش آنها به دسته هاي مختلف تقسيم بندي نمود.