كابل هاي كنترل و ابزار دقيق

کابل های كنترل

کابل کنترل براي ارسال سیگنال ‌های کنترلي در محیط‌ های صنعتی كاربرد دارند. كابل هاي كنترل مي توانند بدون شيلد و يا شيلد دار باشند و بر حسب نوع مواد به كار رفته در عايق و روكش آنها به دسته هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند

کابل های ابزار دقيق

کابل های ابزاردقیق دسته اي از كابل ها هستند كه در سیستم هاي كنترلي و پردازش داده كاربرد دارند.