پذیرش نمایندگی و عاملیت فروش در سراسر ایران

سیمکو نماینده و عاملیت فروش فعال می پذیرد

شركت سيمكو در نظر دارد از بين واجدين شرايط نماينده و عاملیت فروش فعال جذب نمايد

لـطفا در صورت تمـايل مـدارك مـورد نياز را تـهيه و به همراه فرم اخذ نمايـندگي

به آدرس زير ايميل فرماييد

INFO@SIMCOCABLE.COM