سيم ها

سیم ها

سيم ها از نظر نوع هادي به كار رفته به سه دسته هادي تك لا (H07V-U)، هادي استرند شده (H07V-R) و هادي قابل انعطاف (H07V-K) تقسيم بندي مي شوند.

سیم پمپ شناور

از سيم پمپ شناور جهت سيم پيچي پمپ هاي شناور براي انتقال آب از داخل چاه، استفاده مي شود.