كابل های مقاوم در برابر نفوذ آب

رطوبت يكي از قديمي ترين دشمنان سيم و كابل است. وقتي كه رطوبت به داخل كابل نفوذ كند، مي تواند به صورت جدي بر روي كابل اثر گذار باشد. نفوذ رطوبت به داخل كابل مي تواند مشخصات الكتريكي كابل مانند خازن، ضريب قدرت، مقاومت عايقي و تحمل دي الكتريك را كاهش دهد و حتي مي تواند باعث اتصال كوتاه نيز شود. نفوذ رطوبت مي تواند باعث كاهش قابليت انعطاف پذيري سيستم، افزايش هزينه هاي نگهداري و كاهش طول عمر كابل شود. هدف از اين مقاله بررسي راههاي جلوگيري از نفوذ رطوبت به صورت طولي و شعاعي به داخل كابل است. بسته به ميزان رطوبت موجود مي توان از يك يا چند روش براي آب بندي كابل استفاده نمود.

كابل های مقاوم در برابر نفوذ آب