كابل های HVDC

خطوط جريان مستقيم ولتاژ بالا ( HVDC ) ، يك سيستم انتقال توان الكتريكي جريان DC است كه نسبت به سيستم هاي متداول جريان متناوب توان الكتريكي زيادي را منتقل كنند و براي مسيرهاي دريايي و يا مسافت هاي طولاني استفاده مي گردند . براي مسافت هاي طولاني ممكن است سيستم هاي HVDC ارزانتر و داراي تلفات كمتري باشد . براي كابل هاي قدرت زير آب ، سيستم HVDC بر خلاف سيستم هاي AC نياز به جريان هاي زياد جهت شارژ و دشارژ خازني در هر سيكل ندارند . اما در مسافت هاي كوتاه تر ، هزينه بالاتر تجهيزات مورد استفاده در DC باعث مي شود تا با در نظر گرفتن مزاياي اين خطوط هنوز از سيستم هاي ACاستفاده گردد .

هدف از اين مقاله آشنايي اوليه اي با سيستم هاي HVDC و كابل مورد استفاده در اين سيستم ها مي باشد . پس از معرفي مقدماتي از اين سيستم و مزايا و معايب آن ، كابل و عايق هاي متداول مورد استفاده و تفاوت آن باAC عنوان شده و در نهايت مشخصات نمونه هايي از مهمترين كابل هاي HVDC توليد شده در دنيا معرفي گرديده است .

كابل های HVDC