مكانیسم انتشار درخت الكتریكی

 

درخت الكتريكي به معناي شكاف برداشتن الكتريكي است كه در مواد پليمري رخ مي دهد . اين نامگذاري به دليل شكل آن است كه شبيه به درخت است . درخت الكتريكي دليل اصلي از بين رفتن تجهيزات الكتريكي با عايق پليمري مانند كابل هاي فشار قوي است . پس از اينكه يك درخت الكتريكي ايجاد مي گردد ، شكاف رشد كرده و باعث تخريب عايق مي گردد و به همين دليل وجود آن در عايق تجهيزات ولتاژ بالا مجاز نيست . از سال 1950 كه درخت الكتريكي در مواد عايقي پليمري براي اولين بار مشاهده شد ، تحقيقات بسياري در اين زمينه انجام شد تا بينشي را نسبت به اين مشكل ارائه دهد . هدف از اين مقاله بررسي ويژگي هاي رشد درخت الكتريكي است و بدين منظور آزمايشي بر روي چند نمونه كابل انجام گرفته است .

مكانیسم انتشار درخت الكتریكی در كابل های با عایق XLPE