نقش گاز زدایی درتولید كابل XLPE

امروزه كابل هاي زميني انتقال قدرت به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرند و به عنوان وسايل قابل اطمينان با هزينه پايين شناخته شده هستند . با رشد فزاينده نصب كابل هاي فشار قوي و فوق فشار قوي ، چالش هاي اساسي پيش روي توليد آنها خواهد بود تا بتوان در اين شرايط كابل با كيفيت مناسب توليد نمود . تجزيه و تحليل ها نشان مي دهد كه از لحاظ عملي مي توان اثرات ناشي از تمامي محدوديت هاي پيش روي بهره وري و افزايش توليد را كاهش داد . از جمله اينكه در بالاترين سطوح ولتاژ به كمك فرايند حذف ملكول هاي ثانويه ايجاد شده  مي توان چه از لحاظ حجم توليد و چه از لحاظ زمان توليد ، شرايط را بهينه نمود و بدون نياز به سرمايه گذاري بيشتر ، حجم كابل مورد نياز را توليد نمود .

با اين حال نياز است تا مشكلات و پتانسيل گاز زدايي به صورت كامل درك گردد . هدف از اين مقاله بررسي چالش هاي اساسي در فرايند گاز زدايي است و به كمك شيمي و با استفاده از تكنيك هاي اندازه گيري و محاسباتي راه حل هايي را كه امروزه استفاده مي گردند ، تشريح و بررسي مي نمايد .

براي مشاهده متن كامل مقاله بر روي لينك زير كليك كنيد:

نقش گاز زدایی در تولید كابل قدرت با عایق XLPE